Algemene voorwaarden

1) Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de mede-contractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van afgeweken worden.

2) Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

3) Alle studies plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en LNB Hersteldienst bvba behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

4) Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in deze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

5) De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van LNB Hersteldienst bvba om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. LNB Hersteldienst bvba bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

6) De goederen worden op risico van LNB Hersteldienst bvba tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

Na de plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.

De goederen blijven eigendom van LNB Hersteldienst bvba tot aan de volledige betaling van de koopprijs en bijhorende kosten, dit in uitdrukkelijke afwijking van art. 1583 B.W.

De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

7)De leveringstermijnen gelden enkel ten titel van inlichting en zijn geenszins bindend. Deze termijn zal zo stipt mogelijk nageleefd worden, doch kan geen enkel recht geven aan de klant tot het eisen van een schadevergoeding of het verbreken van het contract.

8) Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan LNB Hersteldienst bvba, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

9) LNB Hersteldienst bvba is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht.

De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborg.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan LNB Hersteldienst bvba, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Klachten i.v.m. de verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

De waarborg dekt evenwel niet :

het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;

de schade veroorzaakt door overmacht;

de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;

een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon waaronder de koper of zijn aangestelden;

een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;

vorst- of vochtschade.

LNB kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schadevergoeding voortvloeiend uit, of ter gelegenheid van de uitvoering van werken of herstellingen.

10) Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds gekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. LNB Hersteldienst bvba  behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

11)Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt LNB Hersteldienst bvba  zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door LNB Hersteldienst bvba. LNB Hersteldienst bvba bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer LNB Hersteldienst bvba door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan LNB Hersteldienst bvba het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in punt 10.

12)Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is een verwijlintrest van 15% per jaar verschuldigd vanaf de factuurdatum en wordt het bedrag van de factuur automatisch verhoogd met 15% en minstens 125 EUR ten titel van schadevergoeding

13)Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

14)De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken.

15)Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

16)Uw persoonsgegevens worden door Lnb Hersteldienst bvba verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van de uit te voeren of uitgevoerde werken op basis van ons gerechtvaardigd belang op te ondernemen.

Via info@lnb-bvba.be of een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.lnb-bvba.beof kan u via brief bij ons opvragen.

17)Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de Rechtbank te Mechelen of wel het Vredegerecht van Mechelen. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.